Albania

 

Ju informojmë se pezullimi i veprimtarive mësimore do të vazhdojë deri më 17 maj, për të shmangur përhapjen e infeksionit nga Covid-19.

Pritja e publikut pezullohet me përjashtim të rasteve të autorizuara më parë nga drejtuesi nëpërmjet telefonit.

Nga e hëna në të shtunën, nga ora 8:00 në 14:00,

çdo kërkesë mund të bëhet me telefon në numrin 0542/685100 ose me mail në adresën boic85600p@istruzione.it .

Janë pezulluar të gjitha mbledhjet në prani të organeve kolegjiale, pritjet e prindërve, shëtitjet e autorizuara udhëzuara dhe dalje didaktike.

Instituti do të komunikojë menjëherë çdo lajmërim o dispozitë të mëvonshme.

                                        

Protokolli / Numri: 190
Botuar në: 15/03/2020
Përfituesit: Prindërit
Prindërve të nxënësve

Tema: Mësimi në distancë (DAD) - tregues operacionalë

Duke marrë parasysh emergjencën shëndetësore në vazhdim, aktivitetet e mësimit në distancë (DAD) mund të ndikojnë në një pjesë të madhe të vitit shkollor të mbetur dhe konsiderohet e përshtatshme që të sigurohen disa informacione të dobishme për organizimin e DAD dhe përdorimin e regjistrit elektronik.

1. Regjistri elektronik paraqet mjetin e domosdoshëm dhe të pazëvendësueshëm që secili mësues duhet të përdorë për të dokumentuar aktivitetin e tij / saj DAD dhe për të informuar menjëherë prindërit dhe studentët për organizimin e veprimtarive, oraret, mjetet dixhitale të përdorura, vlerësimin, për çdo mangësi mësimore. ose disiplinore;

2. Nëse fëmijët nuk marrin pjesë në aktivitete, mësuesit do të kontaktojnë prindërit me një regjistër elektronik ose një mesazh telefonik;

3. Mësuesit për mësimin në distancë do të preferojnë GSuite, Calssroom, postën elettronike institucionale, Platformën e Institutit; përdorimi i mjeteve të tjera do të bëhet vetëm familjet me vështirësi të veçanta në përdorimin e teknologjive dixhitale.

4. Për të garantuar studentët kohën e nevojshme dhe mësimdhënie efektive me ndërhyrjeve didaktike përmes videokonferencës, si dhe për të shmangur tensionin e tepruar të syve dhe shpërqendrimet, aktivitetet e secilit mësues, në marrëveshje me kolegët, mund të mbahen pasdite, në diskrecionin të mësuesit e në përputhje me nevojat e grupit të klasës.

5. Në rastin e studentëve me aftësi të kufizuara të çertifikuar, DSA ose BES, nëse mjetet dhe metodat dixhitale janë joefektive, propozimet e mësimdhënies do të jenë më të thjeshta dhe mësuesit shpesh do të kontaktojnë familjet;

6. Aktivitetet e propozuara do të verifikohen në mënyrat e vlerësuara më të përshtatshme dhe efektive nga mësuesit. Vlerësimet do të shënohen siç duhet në regjistrin elektronik dhe të dukshme për prindërit në seksionin "regjistri i shënimeve";

7. Edhe në mësimin në distancë (DAD), është e nevojshme të kërkohet sjellje e drejtë, e përgjegjshme, korrekte dhe respektuese nga të gjithë nxënësit. Studentët që shkelin Rregulloren e Institutit mund të sanksionohen.

Meqenëse mësimi në distancë nuk lejon mësuesin të mbikëqyrë nxënësin, prindërit janë të ftuar të mbikëqyrin përdorimin e pajisjeve dixhitale (smartphone, kompjuterë, tableta ...) nga fëmijët.

Tema: Helpdesk
Protokolli / Numri: 185
Botuar në: 10/03/2020
Marrësit: Mësuesit, Prindërit

Prindërve të nxënësve  

Ju informojmë se tre adresa të postës elektronike janë tashmë aktive, përkatësisht për komplekset "Bizzi", "Ponticelli" (fillore) dhe “L. Orsini” Prindërit mund të dërgojnë kërkesa për mbështetje për përdorimin e shërbimit mësimor në distanca ose për të kërkuar shërbimin e ndërmjetësimit gjuhësor.

Adresat janë si më poshtë:

Shkolla Fillore "B.Bizzi": helpbizzi@ic7imola.edu.it      

Shkolla Fillore Ponticelli: helpponticelli@ic7imola.edu.it    

Shkolla e mesme e shkallës së parë: helpecondaria@ic7imola.edu.it  

 

 


Visualizzazioni: 405 
Top news: NoPrimo piano: No